2011. április 11., hétfő

Gyermekbántalmazás


Mert erről is írni kell. Ez egy ilyen blog....
Sajnos sok ilyen van, és sok ember, szorul segítségre támaszra ha ebbe a helyzetbe kerül. Jó ha tudjuk, hogy van lehetőség kimászni ebből is, csak időben kell lépni. Az az ember, aki egy gyermeket bármi módon bántalmaz bűncselekményt követ el. Még akkor is ha maga esetleg orvosi kezelésre szorul, mert nincs tisztában a tettei következményével. Aki tudatosan bántalmaz akár nevelési, akár más szándékkal, az :

A Büntető Törvénykönyv szerint (195§) az a személy ítélhető el a gyermekek elleni helytelen viselkedés vádjával, aki a kiskorú nevelésére, felügyeletére vagy gondozására köteles személy, aki e feladatából folyó kötelességét súlyosan megszegi, és ezzel a kiskorú testi, értelmi, vagy erkölcsi fejlődését veszélyezteti, bűntettet követ el és egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
Gyermekvédelem alatt értjük a gyermekek testi, szellemi, erkölcsi, anyagi érdekeit előmozdító szociális, jogi, egészségügyi és pedagógiai tevékenységek és intézkedések összességét.
A római jog két és félezer éve foglalkozik a gyermekvédelemmel. Megemlíthetjük Hamurabi kőbevésett törvényeit i. e. a 18. századból, vagy Mózes törvényeit.


Az, hogy mit takar pontosan a bántalmazás, az én szempontomból mindent , amit magunkra nézve is annak tekintünk. Egészséges erkölcsi felfogással látható, hogy mi okoz fájdalmat, és fizikai, illetve lelki rombolást az ember életében, ez kivetíthető a gyermekeinkre is.
Bemásoltam ide, hogy hivatalosan megfogalmazva mi tekinthető bántalmazásnak. Sajnos ez nem minden, a kör egészen tág lehet, ez csak töredéke annak amit elvakult emberek tenni képesek a náluk gyengébb, sérülékenyebb gyermekekkel. Sokan szorult helyzetükben nem tudják, hogy mit tehetnek, vagy mit tehetnének, hogy szabaduljanak a bántalmazótól.
Vajon érthető-e ha bármi okból nem mernek, vagy nem tudnak kilépni egy ilyen kapcsolatból, és ezzel kockáztatják a saját, vagy gyermekeik testi, illetve erkölcsi , lelki épségét?
Mik a határok, amik beleférnek a bántalmazásba? van egyáltalán határ?
Ezer kérdés merül fel , hogy mikortól kell közbe lépni. Valójában úgy hiszem azonnal ha felmerül , hogy egy gyermek veszélyben van, bármilyen szempontból is.
Nehéz ebben egyedül dönteni, van segítség! Meg kell találni, és kérni kell, ha egyedül nem megy.


• Érzelmi bántalmazás: az, ha nem biztosított a gyer-
mek számára a fejlõdési szükségleteknek megfelelõ,
támogató környezet, amely szükséges a gyermek stabil
érzelmi és szociális képességeinek kifejlesztéséhez, és
amely megfelel a gyermek személyes képességeinek és
a környezõ társadalom igényeinek.

Az érzelmi bántalmazás körébe tartozik a hasznave-
hetetlenség érzésének keltése, amely alacsony
önértékeléshez, az önelfogadás képtelenségéhez, szülõ-
gyermek kapcsolat nehézségeihez vezethet.


Családon belüli erõszaknak tekinthetõ, ha valaki
hozzátartozója biztonságát, testi-lelki épségét veszé-
lyezteti vagy károsítja, önrendelkezésében vagy szex-
uális önrendelkezésében korlátozza, testi erõszakot
követ el vagy annak elkövetésével fenyeget, illetve e
személy tulajdontárgyait szándékosan tönkreteszi, s
ezzel elviselhetetlenné teszi az áldozat számára az
együttélést.
A családon belüli erõszak érintheti a gyermekeket,
nõket, férfiakat, idõskorúakat, a fogyatékkal élõket is.

Fizikai bántalmazás: az a szándékos cselekedet,
vagy gondatlanság, amely a gyermek fizikai
sérüléséhez, halálához vezet, vagy vezethet, és amely a
szülõ vagy más olyan, gondozási - nevelési feladatokat
gyakorló személy felelõsségi körébe tartozik, akiben a
gyermek bízik, illetve akivel alá- fölérendeltségi vis-
zonyban van.

Érzelmi elhanyagolást jelent az érzelmi bizton-
ság, az állandóság, a szeretetkapcsolat hiánya, a gyer-
mek érzelmi kötõdésének durva mellõzése, elu-
tasítása, a gyermek jelenlétében történõ erõszakos,
durva támadó magatartás más családtaggal szemben.

Segítségért lehet fordulni :

a gyermekjóléti szolgálatok,
a családsegítõ szolgálatok,
a gyámhatóságok,
a háziorvosok,
a védõnõk, továbbá
az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait
ellátó szervezetek.
illetve nyilván a rendőrség

Nincsenek megjegyzések:

Érettségi :)